فوتوتیتر/ می‌خواهند با اجرای سند «۲۰۳۰» برای آمریکا و انگلیس، سرباز درست کنند