طرح/ بخشی از کتاب غررالحکم (۷)

طرح/ بخشی از کتاب غررالحکم (7)
انتهای پیام/ 801