سردار جلالی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) اعلام کرد:

درخواست روسیه از سازمان پدافند غیر عامل ایران برای آموزش

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: ما امروز با رویکرد بومی به دنبال تولید علم هستیم و در بازدیدی که اخیراً از هفت دانشگاه روسیه داشتیم، آن‌ها نیز خواستار آموزش توسط ما بودند.
کد خبر: ۳۸۴۸۰
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۱ - 13January 2015

درخواست روسیه از سازمان پدافند غیر عامل ایران برای آموزش

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، صبح امروز در اولین گردهمایی اساتید و مربیان پدافند غیر عامل کشور که در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه کار پدافند غیر عامل، بیاثر کردن تهدیدات بر کشور است، اظهار داشت: ما با دو دسته تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی مواجهیم.

وی با تشریح تهدیدات طبیعی افزود: این تهدیدات منشأ غیر انسانی دارند و در آن خصومت و دشمنی وجود ندارد. ضمن اینکه ماهیت این تهدیدات نیز ثابت است و به همین دلیل اساتید دانشگاه میتوانند با تمرکز بر هریک از این تهدیدات طبیعی، بر آن غلبه کنند.

سردار جلالی ادامه داد: اما منشا تهدیدات غیرطبیعی انسان است و این قبیل تهدیدات از دانش، تکنولوژی، استراتژی، دکترین و تاکتیک نشأت میگیرد. وقتی انسان محور تهدید باشد، دشمنی، کینه، اراده، انگیزه و اندیشه نیز به تهدیدات اضافه میشود که هریک از این عبارتها، تعریف خاص خود را داراست.

وی تصریح کرد: بخشی از کنترل تهدیدات غیرطبیعی انسانساخت تکنولوژی محور، به علوم انسانی بر میگردد؛ مثل شناخت راهبرد و استراتژی. بخش بعدی دانش و تکنولوژی است که برخلاف ماهیت تهدیدات طبیعی متغیر هستند. مؤلفهی تکنولوژی از استراتژی مهمتر است؛ به این دلیل که دانش جدید، استراتژی قبلی را از بین میبرد و کنار میگذارد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه تکنولوژی روز به روز تغییر میکند، اضافه کرد: کار سخت ما در پدافند غیر عامل، مقابله با تهدیدات غیرطبیعی است. به این دلیل که با تغییر تکنولوژی باید رویکرد خود را نیز تغییر دهیم.

وی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل می بایست تهدیدات دانش محور را به لحاظ ماهیت بشناسیم و سپس آن را پیامد سنجی و کنترل کنیم.

سردار جلالی  با اشاره به تغییر سریع تکنولوژی، تاکید کرد: ما در قرارگاه سایبری، با توجه به بررسیهای انجام شده، به بیست رشته دانشگاهی جدید نیاز داریم، تا بتوانیم در این حوزه پدافند کنیم.

وی با تاکید بر لزوم رویکرد بومی در پدافند غیرعامل گفت: ما نمیتوانیم از مدل دفاعی دیگر کشورها استفاده کنیم؛ چون به لحاظ دفاعی و علمی این رویکرد جواب نمیدهد. البته این به معنای نفی استفاده از علوم دیگر کشورها نیست، ولی ما باید ۲ فاکتور اقلیم و تهدید را در نظر بگیریم و سپس از آن در کشور استفاده کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پدافند اقتصادی تصریح کرد: با نگاه اقتصاد مقاومتی، الگوی تولید و الگوی اقتصادی در کشور تغییر میکند. این که برنج مصرفی کشور در داخل کشور تولید شود یک اصل پدافند غیرعامل است. ما امروز نمیتوانیم به واردات برنج از هند تکیه کنیم. چون هرچند ما و هند به لحاظ دکترین سیاسی و بینالمللی با هم تعارضی نداریم، ولی به دلیل حاکم بودن نظام تحریم تریم جهانی، نمیتوانیم پول خود را از این کشور به داخل کشور منتقل کنیم. پس اقتصاد ما باید در چارچوبی کار کند که بتواند روی پای خود بایستد.

وی افزود: این موضوع یک تکلیف سنگین برای ماست که به فرموده مقام معظم رهبری نیاز به یک حرکت علمی عمیق دارد.

سردار جلالی  با اشاره به نقش اساتید دانشگاه در تولید علم و پدافند غیر عامل، تصریح کرد: امروز آگاهانه یا ناآگاهانه عنصر تهدید از نظام آموزشی ما حذف شده است. شناسایی یک تهدید به رویکردهای متفاوتی نیاز دارد. امروز آمریکاییها در حال تغییر مدل و ابزارهای جنگ آینده هستند و این تغییر مدل از درون دانشگاهها اتفاق میافتد. یکی از انتظارات از اساتید دانشگاه، نظریهپردازی پدافند غیر عامل است.

وی بیان داشت: ما در رصد دانشگاههای نظامی آمریکا، رویکردی به نام روز کرد جنگ مردم محور را از آمریکاییها کشف کردیم. این رویکرد میگوید نقش مردم در جنگهای آینده انفعالی نیست، و نقشی کلیدی به عهده دارند. مردم با رشد رسانهها به اصلیترین عنصر جنگهای آینده تبدیل شدهاند. آنها میخواهند با هجمه رسانهای و شکلدهی نارضایتی در میان مردم، آنها را علیه حکومت به کار گیرند. باید بر این اساس رویکرد ما نیز تغییر کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به نقش اساتید و تولید علم در هر کشور، تصریح کرد: در جریان اشغال نظامی عراق، یک تیم از شرکت بلکواتر، ۲۲۰۰ دانشمند عراقی را ترور کردند. با ترور این تعداد استاد، این کشور ۳۰ سال از توسعه عقب میافتد؛ چون دانشگاه موتور محرکه توسعه است.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری شبانهروز برای حرکت موتور علمی کشور تلاش میکنند و بهصورت مرتب با اساتید دانشگاه که موتور محرکه کشور هستند، جلسه میگیرند. این موضوع اهمیت این کار را نشان میدهد.

سردار جلالی  با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با هشت شاخصه تخصصی در پدافند غیر عامل این شاخصهها را پدافند غیر عامل عمومی، مردممحور، کالبدی، سایبری، زیستی، اقتصادی، پرتویی و شیمیایی عنوان کرد.

وی افزود: تهدیدات کالبدی علیه زیرساختهای کشور عمل میکند و ما در این حوزه مصونسازی پیکره فیزیکی کشور را مد نظر دارد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در تشریح تهدیدات فناورانه، گفت: برخی فناوریهای سایبری برای ما تهدید ایجاد میکنند. امروز دشمن با تکنولوژیهای سایبری ـ که ما عمدتاً مصرفکنندهی آن هستیم ـ به دنبال فردگرایی و اومانیسم در مقابل اسلام و جمعگرایی است. در پدافند غیر عامل سایبری، برخی کشورها که به صورت فیزیکی برای ما تهدید محسوب نمیشوند، تهدید هستند.

وی به پدافند زیستی زیستی نیز اشاره کرد و گفت: تهدیدات این حوزه انسان، غذا، دام، محیط، گیاه و آب را در بر میگیرد. امروز ارتشهای مخفی در این زمینه فعال هستند. این تهدید میتواند تغییر در ذائقه، اخلاق، آیکیو، غیرت و بیغیرتی و نرخ رشد را از طریق دستکاری در حوزه غذا انجام دهد.

سردار جلالی  افزود: امروز در این حوزه نیز ادبیات تهدیدشناسی وجود ندارد و نمیتوان گفت این مورد عامدانه است و یا غیر عامدانه. باید یک سپر حفاظتی در حوزه زیستی تشکیل و آزمایشگاههای فوق پیشرفته ایجاد شود تا بتوانیم در با این تهدیدات مقابله کنیم.

وی در ادامه به ضرورت تشکیل یک پدافند جدی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: ۳ مؤلفه اقتصادی را شناسایی کردهایم که هر یک از آنها باید تبدیل به یک رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور علاوه بر هشت شاخص پدافندی، پدافند فرهنگی را یک حوزه جدید در این عرصه دانست و گفت: این پدافند که علیه اقدامات براندازانه دشمن است نیز باید تشکیل شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در حوزه پدافند غیر عامل و رشد علمی در این حوزه پیشرفتهای زیادی داشتهایم، تصریح کرد: ما امروز با رویکرد بومی به دنبال تولید علم هستیم. اخیرا بازدیدی از هفت دانشگاه روسیه داشتیم. ما فکر میکردیم آنها به لحاظ پدافند غیر عامل در سطح بالایی هستند، ولی آنها نیز خواستار این بودند که ما در این حوزه به آنان آموزش دهیم.

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها