به روز شده در: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۰
کتاب «مردی که امضا نکرد» اثری مستند است که به نقش آفرینی حافظ اسد در ماجراهای مختلف از جمله جنگ خلیج فارس می‎پردازد.
کد خبر: ۴۴۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۵ - 24February 2021

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، «مردی که امضا نکرد»؛ اثری است مستند از تولیدات شبکه «المیادین» در ۱۲قسمت که شــامل ۴۰ســال از تاریــخ سوریه و این منطقه در بحبوحه منازعات عربی-اســرائیلی اســت؛ از روز نکبــت فلســطین تــا نبــرد تشــرین وپیامد‌های آن این مستند، جستاری است از پشت صحنه این دوره تاریخی و نقــش رئیس‌جمهــور فقیــد، حافــظ اســد؛ در مســیر ایــن درگیــری و گفتگوهــا و مذاکـرات بــرای بازگردانــدن بلندی‌هــای جــولان اشــغالی در مقابــل صلــح؛ همچنیــن می‌پــردازد بــه روابــط عربی-عربی و دیپلماســی آمریــکا در پیمانکمپ دیویــد Camp David ۲ و مروری دارد بــه حـوادث داخل لبنان از آغاز مقاومت ملی و نیز پایان جنگ عراق و ایران و تهاجم به کویت تا اجلاس مادرید و فرایند صلح، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و توافق اسلو و اثرات آن بر قضیه فلسطین تا پایان عمر حافظ اسد، در دهم حزیران/ ژوئن ۲۰۰۰م.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

رئیس‌جمهور سوریه هنگام تهاجم اسرائیل و هجوم به مناطق مرزی جنوب و لیتانی غافلگیر نشد! برای او دور از انتظار نبــود! گویــا قــول داده بــود کــه هرگــز ارتــش ســوریه بــا ارتش اســرائیل برخوردی نداشته باشد!

تــا حــدود ۴۰کیلومتــر هیــچ برخــوردی نبــود غافلگیــری هنگامــی بود که اسرائیل تهاجم خود را تا نزدیکی‌های بیروت پیشبرد و به حدود بیروت رسید آنجا بود که برخورد با ارتش سوریه اتفاق افتاد رئیس‌جمهــور اســد دو گزینــه در پیــش رو داشــت: یــا وارد جنــگ شــود و زیان ببیند و بازتاب آن به داخل سوریه کشیده شود و یا اینکه از مقابل ارتش اسرائیل؛ بدون اینکه وارد جنگ شود، عقب‌نشینی کند این نیز مشکلی بود؛ به جهت جو ناسیونالیســتی ســوریه؛ به همین خاطر، تصمیم گرفت که به هر طریقی شده وارد درگیری‌های محدودی بشود.

یکــی از ایــن نبردهــا، مواجهــه با هواپیما‌های اســرائیلی بود؛ علیرغم اینکه از پیــش میدانســت کــه نیــروی هوایــی اســرائیل دســت برتــر را دارد با نیروی هوایی برخورد کرد و سی هواپیمای سوری ساقط شد؛ درحالی‌که حتی یک هواپیمای اســرائیلی ســقوط نکرد!

اما در مقابل افکار عمومی ســوریه و جهان عــرب مواجهــه صــورت گرفــت عقب نشــینی اتفــاق نیفتاد؛ علاوه بــر این، در خشکی نیز وارد نبرد‌هایی شد و در بسیاری از جبهه‌ها ارتش اسرائیل نتوانست پیشرفتی داشته باشد؛ مگر به سختی و با پرداخت هزینه بالا برای پیشرفتش و توانست که مانعش شود و قدرت عمل را از او بگیرد در نهایت، ارتش سوریه جنگ را متوقف نمود؛ اما به دو شرط: اول اینکه ارتش ســوریه در لبنان باقی ماند این جنگ، با شــرط تخلیه فلســطینی‌های مســلح از لبنان متوقف نشــد؛ ابداً چنین نبودچنین شــرطی وجود نداشــت؛ بــرای اینکــه آنهــا در لبنــان باقــی ماندند؛ بدین ترتیــب، جنگ ۱۹۸۲با باقی ماندن ارتش سوریه و اقرار ضمنی اسرائیل به اینکه سوریه حق دارد در لبنان حضور نظامی داشته باشد، به پایان رسید.

«مــردی کــه امضــا نکــرد» در ۶۰۸ صفحه توسط کریم شنی ترجمه شده است و با قیمت ۹۰هزار تومان توسط انتشارات بیست و هفت بعثت وارد بازار نشر شده است.

انتهای پیام/ ۱۲۱

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار