رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

با ابلاغ دولت، رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید اعلام شد.
کد خبر: ۶۷۷۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷ - 08July 2024

به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، با ابلاغ دولت، رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید اعلام شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۰۴.۱۰ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

** آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱. بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲. سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور

۳. ستاد کل ستاد کل نیرو‌های مسلح

۴. بهزیستی سازمان بهزیستی کشور

۵. پایگاه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶. کمک معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مصوب مربوط به صورت ماهانه به مشمولان پرداخت میگردد.

۷. مشمولان جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ که توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید شناخته می‌شوند و فاقد شغل و درآمد هستند که بر اساس آزمون وسع و سایر احکام این آیین نامه شناسایی می‌شوند. دستگاه‌های متولی بنیاد، ستاد کل یا بهزیستی حسب (مورد که بر اساس احکام این آیین نامه متولی پرداخت کمک معیشت به مشمولان می‌باشند.

ماده ۲- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی ثبت و سپس اقرار نامه رسمی مبنی بر نداشتن شغل و درآمد (حسب مورد) متقاضی و یا ولی، قیم یا سرپرست قانونی وی را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳- دستگاه‌های متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از ثبت نام متقاضی جدید به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح، نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اصناف ایران و تعاون ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد) اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده مکلفند مراتب پاسخ به استعلام و مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه از تاریخ استعلام به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور می‌شود.

ماده ۴- دستگاه‌های متولی مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر اقدام نمایند.

ماده ۵- دستگاه‌های متولی مکلفند برای کلیه مشمولان حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام در چهارچوب مواعد مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره ۱- دستگاه‌های متولی مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه دهک بندی کلیه مشمولان را از پایگاه استعلام کنند و پایگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ استعلام این اطلاعات را از طریق خدمات برخط (وب سرویس) ارائه دهد.

تبصره ۲- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بند‌های (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶-کمک معیشت پرداختی به مشمولان بر اساس جداول زیر تعیین خواهد شد:

۱. میزان کمک معیشت جانبازان و ایثارگران مشمول:

جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان زیر ۲۵ درصد: دهک‌های ۱ تا ۴ (۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان). دهک‌های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان بالای ۲۵ درصد: دهک‌های ۱ تا ۴ (۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان). دهک‌های ۵ تا ۷ (۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

رزمندگان داوطلب تا ۱۲ ماه و رزمندگان وظیفه تا ۱۸ ماه: دهک‌های ۱ تا ۴ (شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان). دهک‌های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

رزمندگان داوطلب ۱۲ ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه ۱۸ ماه و بالاتر: دهک‌های ۱ تا ۴ (۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان). دهک‌های ۵ تا ۷ (۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر و سایرین (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

۲. میزان کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید مشمول

بعد خانوار-یک نفره: دهک‌های ۱ تا ۳ (یک میلیون تومان). دهک‌های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-دو نفره: دهک‌های ۱ تا ۳ (۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-سه نفره:دهک‌های ۱ تا ۳ (۲ میلیون تومان). دهک‌های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-چهار نفره:دهک‌های ۱ تا ۳ (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان). دهک‌های بالاتر از سایرین: (۵ میلیون تومان)

بعد خانوار-پنج نفره و بالاتر:دهک‌های ۱ تا ۳ (۳ میلیون تومان). (۵ میلیون تومان)

ماده ۷- دستگاه‌های متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری قطع اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۱- پایگاه مکلف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

تبصره ۲- دستگاه‌های متولی مکلفند در صورت اعتراض فرد نس به استحقار به عمل آمده نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

ماده ۸- کلیه پرداخت‌ها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی در سقف تعداد مشمولان اسفندماه سال ۱۴۰۲ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد.

ماده ۹- چنانچه مشمولان هرگونه درآمدی از قبیل حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت نمایند صرفاً مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در ماده (۶) این آیین نامه حسب مورد توسط دستگاه‌های متولی پرداخت می‌شود.

ماده ۱۰- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی‌باشند.

ماده ۱۱- در صورت زوال شرایط بهره برداری از مزایای این آیین نامه فرد مشمول یا وراث قانونی وی مکلفند مراتب را جهت قطع کمک معیشت به دستگاه‌های متولی اعلام کنند.

ماده ۱۲ -دستگاه‌های متولی مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارشی از اجرای این آیین نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه هیئت دولت ارائه دهند.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دستگاه‌های متولی است.

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران و جانبازان اعلام شد

انتهای پیام/ 112

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار