به روز شده در: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸
یادداشت/ معاون بهداشت و درمان ناجا
معاون بهداد ناجا در یادداشتی با اشاره به اهمیت ﻋﺪاﻟﺖ سلامت و نمود تحقق آن در بیماری‌های همه‌گیر، بر نقش حوزه بهداشت و درمان ناجا به‌عنوان بازوی توانمند نظام سلامت در تحقق این اصل مهم تأکید کرده است.
کد خبر: ۴۶۰۰۷۱
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴ - 02June 2021

بهداشت و درمان ناجا و تحقق هدف متعالی عدالت سلامت

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس- ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ معاون بهداشت و درمان ناجا در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ پیرامون عدالت سلامت نوشت: در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن مراقبت‌های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺎرغ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻠﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد وﻇﯿﻔﻪ‌ای ﺑﺮ دوش ﻫﻤﻪ دولت‌ها و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را تأکید می‌کند و ﺣﻔﻆ ﻋﺰت اﻓﺮاد و ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ آن‌ها ﺑه دور از ﻫﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ را می‌طلبد.

دسترسی ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺷﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﯿﺎز اوﻟﯿه اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ای است ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ می‌کند و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ تأکید دارد ﮐﻪ نمی‌توان آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ اﺣﺘﮑﺎر و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه اراﺋﻪ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ می‌توان ﺳﺮﻟﻮﺣه ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دولت‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺪاﻟﺖ سلامت ﻗﺮار داد، رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ای ﮐﻪ در دوران ۱۵ ﻣﺎه ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺶ از ۹۵ درﺻﺪ از ﻋﻤﻮم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎدر درﻣﺎن از ﺳﻮی ﺧﻮد آن‌ها و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ می‌شوند؛ می‌توان ﮔﻮﺷﻪ‌ای از ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اینکه در برهه‌هایی از اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ بی توجهی و ﻋﺎدی انگاری ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ ﺧﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻦ، ﻗﻮم و ﻧﮋاد و ... ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی مطرح دنیا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم دهند و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠﺰ آن‌ها در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺻﺒﺮ، رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و تلاش‌های شبانه‌روزی ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ به‌عنوان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎری ﺑﻠﮑﻪ به‌عنوان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻄﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر را در رﯾﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی آن ﻗﺮار داد.

ادامه روﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ سلامت در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر به دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، به‌ویژه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮان زده در ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری‌ها از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ بیمارستان‌ها می‌توان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﮐﺮد.

در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ رﺳﯿﺪن ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺪاﻟﺖ سلامت در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮلان دوﻟﺘﯽ و خیرین ﺳﻼﻣﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺟﺎ ﻧﯿﺰ دوشادوش ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، گام‌های مؤثری را در راﺳﺘﺎی تحقق ﻋﺪاﻟﺖ سلامت برداشته‌اند.

اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و تحریم‌ها در ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اراده و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در مسیر درﺳﺘﯽ از اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ان ﺷﺎءالله روزی در ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﻣﺠﻤﻮعه ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﻤﻮعه ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺎدر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

انتهای پیام/ ۳۵۱

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها